Stanovy občianského združenia

 • Aktualizované
 • 10 minút(y) čítania

STANOVY

ZRKADLO REGIÓNU o.z.

Občianske združenie je založená na základe zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Základné ustanovenie

 1. Názov občianskeho združenia: ZRKADLO REGIÓNU o.z.
 2. Sídlo občianskeho združenia: Duchnovičová 521/111, 068 01 Medzilaborce

Článok 2

Cieľ a činnosť združenia

 1. Cieľom činnosti občianskeho združenia ZRKADLO REGIÓNU o.z. je dobrovoľné združenie občanov a právnických osôb, t.j. organizácií, inštitúcií a podnikov súkromného sektora so sídlom na území SR, budovať a rozvíjať vzdelanostný, odborný a všestranný rozvoj a rast Slovenska. Svoju činnosť zameriava na iniciovanie a presadzovanie programov, ktoré pozdvihnú zdravotnú, sociálnu a vzdelanostnú úroveň a celkové postavenie Slovenska s dôrazom na udržanie kvalifikovaných ľudí v regióne.
 2. V rámci iniciovania a presadzovania programov, ktoré pozdvihnú zdravotnú, sociálnu a vzdelanostnú úroveň združenie:
  1. vytvára podmienky a priestor pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj regiónu na základe návrhov členov združenia,
  2. združuje občanov a právnické osoby, ktoré majú záujem o kultúrny rozvoj regiónu,
  3. pripravuje a realizuje projekty cezhraničnej spolupráce na podporu regiónu,
  4. sprostredkuje kontakty a buduje vzťahy na dosiahnutie a presadenie rozvojových projektov a medzinárodne podporovaných projektov,
  5. organizuje odborné, vzdelávacie a spoločenské aktivity a podujatia,
  6. motivuje občanov a právnické subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci a budovaniu partnerských vzťahov,
  7. pripravuje aspracováva projekty na podporu zamestnanosti, prepájanie
   vzdelávania a trhu práce na potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov,
  8. pripravuje projekty zamerané na vytváranie cvičných firiem v rôznych sektoroch, pripravuje projekty na podporu zručností pre mladých v enviromentálnom sektore (zelené profesie),
  9. pomáha a podporuje mladých ľudí pri začatí podnikania prostredníctvom inovatívnych start-up-ov a pomáha pri samozamestnávaní, vytváraní sociálnych podnikov a sociálneho podnikania,
  10. pripravuje a realizuje nové a inovatívne programy podporujúce osamostatnenie sa detí, mladých dospelých v detských domovoch a ďalších plnoletých fyzických osôb po ukončení starostlivosti v detských domovoch zamerané na adaptáciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie na vstup na trh práce,
  11. poskytuje sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií, pomáha pri vstupe mladých ľudí na trh práce, na základe príslušných oprávnení vydaných oprávnenými orgánmi,
  12. pripravuje programy zamerané na získanie audržanie bývania, finančnej gramotnosti, riadenia dlhu asporenia ako nástroja pre uľahčenie vstupu na otvorený trh práce,
  13. podporuje zosúladenie rodinného apracovného života, vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podporuje integráciu znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
 3. Občianske združenie bude poskytovať všeobecne prospešné služby ako:
  1. sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách),
   1. ust.§ 19 zákona o sociálnych službách – Sociálne poradenstvo,
   2. ust.§ 21 zákona o sociálnych službách – Sociálna rehabilitácia,
   3. ust.§ 26 zákona o sociálnych službách – Útulok,
   4. ust.§ 35 zákona o sociálnych službách – Zariadenie pre seniorov,
   5. ust.§ 36 zákona o sociálnych službách – Zariadenie opatrovateľskej služby,
   6. ust.§ 40 zákona o sociálnych službách – Denný stacionár,
   7. ust.§ 41 zákona o sociálnych službách – Opatrovateľská služba.
  2. forma sociálnej služby:
   1. ambulantná forma (ust.§ 13 ods. 2 zákona o sociálnych službách),
   2. terénna forma sociálnej služby poskytovaná v prirodzenom sociálnom prostredí (ust.§ 13 ods. 3 zákona o sociálnych službách),
   3. pobytová forma ako celoročná alebo týždenná (ust.§ 13 ods. 5 zákona o sociálnych službách).

Tieto služby bude poskytovať iba na základe príslušných oprávnení vydaných oprávnenými orgánmi.

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky rada združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Zánik členstva:
  1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
  2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia rady o vylúčení,
  3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  4. zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Práva členov:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  4. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia.
 1. Povinnosti členov:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možnosti a schopnosti pomáhať orgánom združenia,
  4. plniť uznesenia orgánov združenia,
  5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

  1. najvyšší orgán – členská schôdza,
  2. výkonný orgán – rada,
  3. štatutárny orgán – predseda,
  4. kontrolný orgán – dozorná rada.

 

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

Článok 6

Najvyšší orgán – členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia a je utvorená zo všetkých členov združenia.
 2. Členská schôdza najmä:
  1. schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
  2. volí a odvoláva členov rady,
  3. volí a odvoláva štatutárny orgán – predsedu,
  4. volí a odvoláva členov dozornej rady,
  5. schvaľuje plán činnosti,
  6. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  7. rozhoduje o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 3. Členská schôdza zvoláva radu podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Rada zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 30% členov združenia. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Článok 7

Výkonný orgán – rada

 1. Rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu.
 2. Rada má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov. Rada sa schádza najmenej jeden krát kvartálne, rokovanie riadi a zvoláva predseda. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou jej členov.
 3. Rada najmä:
  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,
  3. vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
  4. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  5. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
  6. rozhoduje o zmenách v rozpočte, mzdách a odmenách pokiaľ nie sú stanovené do právomoci členskej schôdzi.
 4. Rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  1. zriaďovať sekretariát a pracovné kancelárie pre výkon svojej činnosti,
  2. ustanovovať pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k združeniu.
 5. Rada zabezpečuje vedenie a archiváciu dokumentácie o rokovaniach a činnosti združenia.

Článok 8

Štatutárny orgán – predseda

 1. Štatutárny orgán združenia je predseda, ktorý koná v mene združenia navonok.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia rady.
 3. V prípade neprítomnosti predsedu, združenie zastupuje poverený člen rady.

Článok 9

Kontrolný orgán – dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 2 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 2. Dozorná rada najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje radu na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Článok 10

Zásady hospodárenia združenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, za hospodárenie zodpovedá rada.
 2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 3. Zdrojmi majetku sú:
  1. príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb,
  2. výnosy majetku,
  3. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.

Článok 11

Zrušenie združenia

 1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 2. Ak sa združenie zrušuje dobrovoľným rozpustením, rada ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácií združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia, s likvidačným zostatkom naloží likvidátor podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
 4. Združenie sa zrušuje ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií. Pri likvidácii združenia likvidátor postupuje podľa §70-75k Obchodného zákonníka.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členmi prípravného výboru a účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR.

V Medzilaborciach, 12.08.2022