O nás

Zrkadlo Regiónu o.z.

Sme dobrovoľné združenie občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je všestranný rozvoj a rast regiónu. Svoju činnosť zameriavame na iniciovanie a presadzovanie aktivít, ktoré pozdvihnú úroveň a celkové postavenie regiónu.

Hlavnou myšlienkou je rozvíjať schopnosť pružne reagovať na meniace sa podmienky, predvídať zmeny a cielene podporiť danosť regiónu.

Spolupráca — Svojpomoc — Súdržnosť

Kľúčové aktivity

Vzájomná spolupráca

Motivovať občanov a právnické subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci a budovaniu partnerských vzťahov

Cezhraničná spolupráca​

Podieľať sa na realizácii projektov cezhraničnej spolupráce na podporu regiónu

Kultúrny rozvoj

Vytvárať podmienky a priestor pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich kultúrny rozvoj regiónu

Zelená ekonomika

Podpora mladých v environmentálnom sektore

Agroturistika

Rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky

Stanovy

Cieľom činnosti občianskeho združenia je dobrovoľné združenie občanov a právnických osôb, t.j. organizácií, inštitúcií a podnikov súkromného sektora so sídlom na území SR, budovať a rozvíjať vzdelanostný, odborný a všestranný rozvoj a rast Slovenska. Svoju činnosť zameriava na iniciovanie a presadzovanie programov, ktoré pozdvihnú zdravotnú, sociálnu a vzdelanostnú úroveň a celkové postavenie Slovenska s dôrazom na udržanie kvalifikovaných ľudí v regióne.

V rámci iniciovania a presadzovania programov, ktoré pozdvihnú zdravotnú, sociálnu a vzdelanostnú úroveň združenie:

 • vytvára podmienky a priestor pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj regiónu na základe návrhov členov združenia,
 • združuje občanov a právnické osoby, ktoré majú záujem o kultúrny rozvoj regiónu,
 • pripravuje a realizuje projekty cezhraničnej spolupráce na podporu regiónu,
 • sprostredkuje kontakty a buduje vzťahy na dosiahnutie a presadenie rozvojových projektov a medzinárodne podporovaných projektov,
 • organizuje odborné, vzdelávacie a spoločenské aktivity a podujatia,
 • poskytuje zdravotnú asociálnu rehabilitáciu, socioterapiu, telovú terapiu, pohybové aktivity na podporu zdravia,
 • motivuje občanov a právnicke subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci a budovaniu partnerských vzťahov,
 • pripravuje a spracováva projekty na podporu zamestnanosti, prepájanie vzdelávania a trhu práce na potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov,
 • organizuje odborné a kariérne poradenstvo, podporuje celoživotné vzdelávanie,
 • pripravuje projekty zamerané na vytváranie cvičných firiem v rôznych sektoroch,
 • pripravuje projekty na podporu zručností pre mladých v enviromentálnom sektore (zelené profesie),
 • pomáha a podporuje mladých ľudí pri začatí podnikania prostredníctvom inovatívnych start-up-ov a pomáha pri samozamestnávaní, vytváraní sociálnych podnikov a sociálneho podnikania,
 • pripravuje a realizuje nové a inovatívne programy podporujúce osamostatnenie sa detí, mladých dospelých v detských domovoch a ďalších plnoletých fyzických osôb po ukončení starostlivosti v detských domovoch zamerané na adaptáciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie na vstup na trh práce,
 • poskytuje sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií, pomáha pri vstupe mladých ludí na trh práce,
 • realizuje projekty a akreditované špecializované vzdelávacie programy na podporu profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny,
 • pripravuje programy zamerané na získanie audržanie bývania, finančnej gramotnosti, riadenia dlhu asporenia ako nástroja pre uľahčenie vstupu na otvorený trh práce,
 • podporuje zosúladenie rodinného apracovného života, vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podporuje integráciu znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Víziou je udržateľný rast a schopnosť čeliť globálnym výzvam.

Mám nápad!

Dostali ste skvelý nápad a chcete sa oň s nami podeliť?​