Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany OÚ

Názov a adresa prevádzkovateľov

Zrkadlo Regiónu, občianske združenie

Duchnovičová 521/111
Medzilaborce
06801

E-mail: info@zrkadloregionu.sk

Zodpovedná osoba pre ochranu OÚ

Patrik Kováč

Duchnovičová 521/111
Medzilaborce
06801

E-mail: info@zrkadloregionu.sk

Všeobecné informácie o spracovaní OÚ

Prečo používame osobné údaje

Snažíme sa o permanentné zlepšovanie našej stránky a fungovania OZ. Ak nám zveríte svoje osobné údaje, použijeme ich na technickú administráciu stránky a orchestráciu styku s návštevníkmi alebo podporovateľmi.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

V tejto časti popisujeme zhromažďovanie osobných údajov pri používaní tejto stránky. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Rôzne útržky informácií, ktoré po spojení môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby, takisto predstavujú osobné údaje. Napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a pod.

Ak na tejto stránke narazíte na výzvu na zadanie osobných údajov (napr. vášho mena, e-mailovej adresy), podlieha takéto spracovanie osobitným podmienkam, s ktorými sa oboznámite prostredníctvom nižšie uvedenej formulácie:

„Súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov napr. na účely kontaktného formulára. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na našu e-mailovú adresu.

Pri návšteve našej stránky zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré na náš server odosiela váš prehliadač. Ak chcete používať našu stránku, zhromažďujeme údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazovanie stránky a zabezpečenie jej stability a bezpečnosti. Zhromažďujú sa tieto údaje:

 • IP adresa používateľa,
 • čas a dátum žiadosti o registráciu,
 • obsah žiadosti (konkrétna stránka),
 • objem dát a každá zobrazená stránka,
 • zdroj žiadosti,
 • typ prehliadača,
 • operačný systém používateľa,
 • jazyk a verzia prehliadača,
  webové stránky, z ktorých systém používateľa získal prístup na našu webovú stránku,
 • webové stránky, ku ktorým systém používateľa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky.

Tieto údaje sa zhromažďujú v protokolových súboroch na našom serveri.

V prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať cez formulár na tejto stránke, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje iba v prípade, ak požadujete odpoveď. Jedná sa o:

 • meno (ktoré uvediete),
 • e-mail.

Iné osobné údaje neuchovávame.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy. V tomto prípade uložíme osobné údaje používateľa odoslané e-mailom.

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na účely našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích strán v súlade s Článkom 6, odsek 1, písmenom (f) podľa GDPR. Medzi oprávnené záujmy patrí zabezpečovanie funkčnosti našich IT systémov, propagácia našej činnosti.

Poskytnutie vašich osobných údajov, na ktorých spracovanie od vás žiadame súhlas, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a nie ste povinný nám tieto osobné údaje poskytnúť. Zároveň ste oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Účely spracovania

 • Dočasné uloženie IP adresy v systéme je nevyhnutné na odoslanie webovej stránky do počítača používateľa. Na tento účel musí ostať IP adresa používateľa uložená počas trvania relácie. IP adresa je potrebná na diagnostiku problémov, správu webovej stránky a demografické informácie.
 • Zaznamenané údaje sa používajú výhradne na účely zabezpečenia údajov, predovšetkým na ochranu proti pokusom o získanie neoprávneného prístupu na náš server.
 • Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napríklad na účely registrácie; kontaktného formulára; žiadosti o zverejnenie použijeme ich na riadenie styku so návštevníkmi, a v prípade potreby na spracovanie a vyrovnanie akýchkoľvek transakcií v konkrétnom požadovanom rozsahu.
 • Ak nás dotknutá osoba kontaktuje e-mailom, spracovanie osobných údajov sa zakladá na nevyhnutnom oprávnenom záujme na spracovaní údajov.
 • Iné osobné údaje spracované počas odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov.

Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa vymažú len čo sa dosiahne účel, na ktorý boli uložené. Údaje je možné uchovávať nad rámec tohto bodu, iba ak to umožňuje európska alebo národná právna úprava v európskych predpisoch, zákonoch alebo iných nariadeniach, ktorým podlieha prevádzkovateľ. Údaje budú po uplynutí týchto zákonných úložných lehôt vymazané.

Ak sú údaje uložené v protokolových súboroch, vymažú sa najneskôr do siedmich (7) dní. Údaje je možné uchovávať dlhšiu dobu. V takom prípade sa IP adresy používateľa odstránia alebo anonymizujú tak, aby sa tým zabránilo ich priradeniu k návštevníkom.

Vaše osobné údaje zlikvidujeme v súlade s platným právom najneskôr do 3 mesiacov po skončení ich použitia.

Právo na odvolanie súhlasu, vznesenie námietky a vymazazanie osobných údajov

Zhromažďovanie údajov za účelom sprístupnenia webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je nevyhnutné na fungovanie stránky. Používateľ preto nemá právo vzniesť námietku.

Používateľ má však právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje prostredníctvom e-mailu, má právo kedykoľvek namietať voči uchovávaniu svojich osobných údajov. Ak si želáte odvolať svoj súhlas alebo upraviť svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli na účely komunikácie atď., prosíme pošlite žiadosť na náš e-mail.

Práva dotknutej osoby

Pri spracovaní vašich osobných údajov ste v zmysle GDPR považovaní za dotknutú osobu a voči prevádzkovateľovi máte tieto práva:

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné vyžiadanie si informácií o rozsahu, pôvode a príjemcoch uložených údajov a účele, na ktoré boli uložené.

Ak sa osobné údaje odoslali tretím stranám, musia byť poskytnuté aj informácie o totožnosti alebo kategórii príjemcu.
Dotknutá osoba môže namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na reklamné účely a na účely prieskumu trhu a mienky. Údaje určené na tieto účely sa musia vymazať.

Právo na opravu

Máte právo žiadať od prevádzkovateľa opravu a/alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný údaje bezodkladne opraviť.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo žiadať od prevádzkovateľa bezodkladné vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný tak bezodkladne urobiť, ak platí niektorý z nasledujúcich dôvodov:

Osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané.
Odvoláte svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa Článku 6, odseku 1, písmena (a) podľa GDPR, alebo Článku 9, odseku 2, písmena (a) GDPR a na spracovanie údajov neexistujú žiadne ďalšie zákonné dôvody.
Vznesiete námietku voči spracovaniu údajov podľa Článku 21, odseku 1 podľa GDPR a neexistujú žiadne nadradené právne dôvody na spracovanie, alebo vznesiete námietku voči spracovaniu údajov podľa Článku 21, odseku 2 podľa GDPR.
Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne.
Osobné údaje musia byť vymazané v zmysle zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou v Článku 8, odseku 1 podľa GDPR.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Na základe vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na základe Článku 6, odseku 1, písmen (a) alebo (f) podľa GDPR, vrátane námietok voči profilovaniu na základe uvedených ustanovení.

Prevádzkovateľ nesmie naďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukáže presvedčivé zákonné dôvody na ich spracovanie, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na stanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo na mieste údajného priestupku, ak ste nadobudli presvedčenie, že spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade s GDPR. Týmto nie sú dotknuté žiadne ďalšie správne a súdne opravné prostriedky.

Dozorný orgán, ktorému bola podaná sťažnosť, je povinný informovať sťažovateľa o priebehu a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku v zmysle Článku 78 podľa GDPR.